HOME | SEARCH | LOG IN | SIGN UP
Trung tâm Đào tạo Tư vấn Các hoạt động Truyền thông Y tế Bảng tin
Phòng tư vấn
Tư liệu
Lĩnh vực tư vấn
Giải đáp
Help Line 1644-0644
 Home > Tư vấn > Hỏi : Đến khi nào mới nhận lại được tiền nợ lương?
    Hỏi : Tiền bồi thường nợ lương là gì và đăng kí như thế nào?
    2007/03/29 5:15 pm
    http://www.migrantok.org/vietnam/viewtopic.php?t=329
Đáp : Tiền bồi thường nợ lương là tiền quốc gia chi trả trước cho người lao động trong trường hợp người lao động đã nghỉ việc mà không nhận được tiền lương hay lương thôi việc, sau này quốc gia sẽ nhận hoàn trả từ công ty.
Việc đăng kí tiền bồi thường nợ lương phải trải qua nhiều giai đoạn tương đối phức tạp. Vì vậy lao động cần có sự giúp đỡ của những nhà chuyên môn khi đăng kí, tốt nhất người lao động nên ủy nhiệm cho nhà chuyên môn như văn phòng hỗ trợ pháp luật v.v…
view list 

Jump to:  


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul. TEL:02-6900-8002 FAX : 02-6900-800141 E-mail : info@migrantok.org
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN