HOME | SEARCH | LOG IN | SIGN UP
Trung tâm Đào tạo Tư vấn Các hoạt động Truyền thông Y tế Bảng tin
Phòng tư vấn
Tư liệu
Lĩnh vực tư vấn
Giải đáp
Help Line 1644-0644
 Home > Tư vấn > Hỏi : Phạm vi chi trả của tiền bồi thường nợ lương như thế nào?
    Hỏi : Phạm vi chi trả của tiền bồi thường nợ lương như thế nào?
    2007/03/29 5:14 pm
    http://www.migrantok.org/vietnam/viewtopic.php?t=328
Đáp : ①Lương nghỉ việc hay lương của 3 tháng cuối, ②Tiền lương thôi việc trong vòng 3 năm.
Tiêu chuẩn lương của từng cá nhân người lao động được bảo đảm nhưng lúc nghỉ việc mức tiền sẽ được chi trả theo phạm vi độ tuổi do Bộ trưởng Bộ lao động qui định.

Phân chia độ tuổi
Dưới 30 tuổi
Trên 30 tuổi
Dưới 40 tuổi
Trên 40 tuổi
Dưới 50 tuổi
Trên 50 tuổi

※ Giới hạn của số tiền chi trả tiền bồi thường nợ lương tối đa là 10.200.000 uôn.
view list 

Jump to:  


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul. TEL:02-6900-8002 FAX : 02-6900-800141 E-mail : info@migrantok.org
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN