HOME | SEARCH | LOG IN | SIGN UP
Trung tâm Đào tạo Tư vấn Các hoạt động Truyền thông Y tế Bảng tin
MNTV
Migrant.kr
MigrantOK
Báo điện tử
- Năm 2007
- Năm 2008
 Home > Truyền thông  > MigrantOK
    Nguyệt San

 

 

Trung tâm hỗ trợ lao động nước ngoài đang phát hành báo Nguyệt san với 10 ngôn ngữ khác nhau (tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Mông Cổ, tiếng Việt Nam, tiếng Inđônêxia, tiếng Thái Lan, tiếng Pakistan, tiếng Uzabêkistan, tiếng Philippin, tiếng Hàn Quốc) nhằm giúp người lao động nhập cư có thể nắm bắt tin tức quê nhà và tin tức liên quan đến người lao động nước ngoài trong nước bằng tiếng mẹ đẻ. Báo Nguyệt san không chỉ cung cấp những tin tức liên quan đến người lao động nước ngoài mà còn cung cấp những thông tin quan trọng liên quan đến cuộc sống tại Hàn Quốc và tin tức của những tổ chức xã hội hỗ trợ lao động nước ngoài.

Các bạn có thể nhấp vào đây để tải và xem lại các bài báo Nguyệt san cũ:    Nguyệt san tiếng Việt

** Hướng dẫn: để đọc được các bài báo Nguyệt san, các bạn cần tải chương trình Adobe Reader (chương trình có ngay trên địa chỉ báo Nguyệt san)

Jump to:  
 


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul. TEL:02-6900-8002 FAX : 02-6900-800141 E-mail : info@migrantok.org
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN