HOME | SEARCH | LOG IN | SIGN UP
Trung tâm Đào tạo Tư vấn Các hoạt động Truyền thông Y tế Bảng tin
MNTV
Migrant.kr
MigrantOK
Báo điện tử
- Năm 2007
- Năm 2008
 Home > Truyền thông  > Migrant.kr
    Migrant.kr

이주민과 실무자의 정보공유 네트워크 Migrant.kr

Migrant.kr 은 온라인 웹사이트를 통해 외국인 이주민을 지원하는 각 단체와 기관들이
원활하게 서로의 정보를 공유하고 협력할 수 있도록 지원하기 위해 운영되는 네트워크 포털 사이트입니다.

  

- 이주민 관련 자료실 운영
- 이주민 뉴스 스크랩(한국어/영어)
- 홍보게시판(각 지역단체 및 이주민 관련 행사 홍보)운영
- 이주민 영상 주간뉴스(MNTV제공, 13개국어) 운영
- 월간 다국어 뉴스레터 MigrantOK (7개국어)  PDF, Text 기사 제공
Jump to:  
 


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul. TEL:02-6900-8002 FAX : 02-6900-800141 E-mail : info@migrantok.org
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN