HOME | SEARCH | LOG IN | SIGN UP
Trung tâm Đào tạo Tư vấn Các hoạt động Truyền thông Y tế Bảng tin
Cộng đồng
- Giới thiệu
- Tổng kết
Giáo dục
- Giới thiệu
- Tổng kết
Văn hóa
- Giới thiệu
- Tổng kết
 Home > Các hoạt động > Văn hóa > Giới thiệu
 Trao giải 
 Giới thiệu cuộc thi 5 
 Giới thiệu cuộc thi 4 
 Giới thiệu cuộc thi 3 
 Ảnh giới thiệu cuộc thi 2 
 Ảnh giới thiệu cuộc thi 1 
 Cùng nhau thử tác phẩm của mình 
 Cùng mời nhau 
 Tổ nấu ăn giỏi 
 Tráng trứng 
 Tư vấn luật lao động 
 Ảnh cuộc thi khéo tay và buổi tư vấn luật lao động 

  Sort by:  

[1] [2]  
Jump to:  
 


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul. TEL:02-6900-8002 FAX : 02-6900-800141 E-mail : info@migrantok.org
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN