HOME | SEARCH | LOG IN | SIGN UP
Trung tâm Đào tạo Tư vấn Các hoạt động Truyền thông Y tế Bảng tin
Tiếng Hàn
- Giáo thiệu chương trình
- Phương pháp đăng kí và ghi danh
- MNTV-Tiếng Hàn với đời sống
- Hoạt động giáo dục
Vi tính
- Chương trình
- Đăng kí
- Tổng kết
Võ The-quôn-đô
- Chương trình
- Đăng kí
- Tổng kết
Giáo dục đặc biệt
- Pháp luật
- An toàn
- Nhạc dân tộc
- Nội dung khác
 Home > Giáo dục > Võ The-quôn-đô
Chương trình Đăng kí Tổng kết

 
KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul. TEL:02-6900-8002 FAX : 02-6900-800141 E-mail : info@migrantok.org
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN